تک دیک

واژه نامه و مجله آموزشی کامپیوتر و فناوری

واژه‌های آغاز شده با حرف F

واژه‌ی انگلیسیواژه‌ی معادل فارسی
Fingerprint scanner اسکنر اثر انگشت - پویشگر اثر انگشت - حسگر اثر انگشت
Factory reset فکتوری ریست - بازگردانی به تنظیمات کارخانه
File association مرتبط سازی فایل
File deletion حذف فایل - حذف پرونده
Formatted text - Rich text - Styled text متن دارای فرمت - متن غنی - متن دارای استایل
Airplane mode - Flight mode حالت هواپیما - حالت پرواز
Directory - Folder دایرکتوری - فولدر - پوشه
Focus فوکس
Fn Key کلید Fn
For each Loop حلقه For each
File Sharing اشتراک گذاری فایل
Flat Panel Display صفحه نمایش تخت یا مسطح
Firmware فرم ویر، سفت افزار
For Loop حلقه For
Function Overloading سربارگذاری تابع
Floppy Disk فلاپی دیسک، دیسکت
Firewall دیوار آتش
Computer Font فونت رایانه ای
File Format فرمت فایل
Firefox فایرفاکس
Free Software نرم افزار آزاد
Freeware رایگان افزار، فری ویر
Freemium فریمیوم
File Extension پسوند فایل، پسوند نام فایل
Flowchart فلوچارت، روندنما
Favicon فاوآیکن - نمادک سایت - آیکن سایت
Frequently Asked Questions - FAQ سوالات پرتکرار - سوالات متداول
FIFO خروج به ترتیب ورود