واژه‌های آغاز شده با حرف F

واژه‌ی انگلیسیواژه‌ی معادل فارسی
Focus فوکوس
Fn Key کلید Fn
For each Loop حلقه For each
File Sharing اشتراک گذاری فایل
Flat Panel Display صفحه نمایش تخت یا مسطح
Firmware فرم ویر، سفت افزار
For Loop حلقه For
Function Overloading سربارگذاری تابع
Floppy Disk فلاپی دیسک، دیسکت
Firewall دیوار آتش
Font فونت
File Format فرمت فایل
Firefox فایرفاکس
Free Software نرم افزار آزاد
Freeware رایگان افزار، فری ویر
Freemium فریمیوم
File Extension پسوند فایل، پسوند نام فایل
Flowchart فلوچارت، روندنما
Favicon فاوآیکن، نمادک سایت
Frequently Asked Questions - FAQ سوالات پرتکرار - سوالات متداول
FIFO خروج به ترتیب ورود

واژه نامه تخصصی رایانه و فناوری