تک دیک

واژه نامه و مجله آموزشی کامپیوتر و فناوری

Word

اضافه کردن کادر به صفحات سند در مایکروسافت ورد

در این قسمت از مجموعه آموزشی مایکروسافت ورد با نحوه اضافه کردن کادر پیرامون صفحات آشنا می‌شوید.

Read More

تغییر فاصله بین خطوط در مایکروسافت ورد

در این قسمت از مجموعه آموزشی مایکروسافت ورد با نحوه تغییر فاصله بین خطوط آشنا می‌شوید.

Read More

تغییر فاصله بین پاراگراف ها در مایکروسافت ورد

در این قسمت از مجموعه آموزشی مایکروسافت ورد با نحوه تغییر فاصله بین پاراگراف ها آشنا می‌شوید.

Read More

حرکت بین پاورقی و پی نوشت ها و حذف آن ها در مایکروسافت ورد

در این قسمت از مجموعه آموزشی مایکروسافت ورد با نحوه حرکت بین پاورقی ها و پی نوشت های سند و حذف آن‌ها آشنا می‌شوید.

Read More

تبدیل پاورقی به پی نوشت و برعکس در مایکروسافت ورد

در این قسمت از مجموعه آموزشی مایکروسافت ورد با نحوه تبدیل پاورقی ها و پی نوشت ها به یکدیگر آشنا می‌شوید.

Read More

تغییر فرمت اعداد پاورقی و پی نوشت در مایکروسافت ورد

در این قسمت از مجموعه آموزشی مایکروسافت ورد با نحوه تغییر فرمت نشانه ها یا اعداد پاورقی و پی نوشت آشنا می‌شوید.

Read More

درج پاورقی و پی نوشت در مایکروسافت ورد

در این قسمت از مجموعه آموزشی مایکروسافت ورد با نحوه درج پاورقی و پی نوشت در اسناد ورد آشنا می‌شوید.

Read More

تایپ نماد با درج کد کاراکتر در مایکروسافت ورد

در این قسمت از مجموعه آموزشی مایکروسافت ورد با نحوه تایپ نمادها و کاراکترهای خاص با کمک کد اسکی یا یونیکد آن‌ها آشنا می‌شوید.

Read More

درج نماد و علامت های خاص در مایکروسافت ورد

در این قسمت از مجموعه آموزشی مایکروسافت ورد با نحوه درج نمادها و علامت‌های خاص در ورد آشنا می‌شوید.

Read More

درج آیکن در سند مایکروسافت ورد

در این قسمت از مجموعه آموزشی مایکروسافت ورد با نحوه درج آیکن ها داخل سند آشنا می‌شوید.

Read More