تک دیک

واژه نامه و مجله آموزشی کامپیوتر و فناوری

واژه‌های آغاز شده با حرف R

واژه‌ی انگلیسیواژه‌ی معادل فارسی
Ronna رونا
Replace - Find and Replace جایگزینی - جستجو و جایگزینی
README file فایل README
Formatted text - Rich text - Styled text متن دارای فرمت - متن غنی - متن دارای استایل
Run command ران کامند
Ribbon ریبون - روبان
Trash - Recycle Bin سطل زباله - سطل آشغال - سطل بازیافت - زباله دان
Reverse image search جستجوی معکوس تصویر - تصویریابی معکوس
Radio button - Option button دکمه رادیویی
Refresh تازه سازی - ریفرش
Undo and Redo آندو و ریدو - بازگردانی و بازانجام
Relational Database پایگاه داده رابطه ای
Raw Image تصویر خام
Removable Media رسانه جداشدنی
Ransomware باج افزار
Responsive Web Design - RWD طراحی واکنشگرا (ریسپانسیو) وب
Read-Only Memory - ROM حافظه فقط خواندنی (رام)
Random-Access Memory - RAM حافظه با دسترسی تصادفی - رم
RGB Color Model مدل رنگی آر جی بی