تک دیک

واژه نامه و مجله آموزشی کامپیوتر و فناوری

واژه‌های آغاز شده با حرف B

واژه‌ی انگلیسیواژه‌ی معادل فارسی
Bug bounty program برنامه باگ باونتی - برنامه باگ بانتی - برنامه جایزه اشکال
Bracket matching - Brace matching - Parentheses matching تطبیق براکت - تطبیق آکولاد - تطبیق پرانتز
Bounce rate نرخ پرش - بانس ریت
Button دکمه - باتن
Breadcrumb بردکرامب - خرده نان
Backdoor در پشتی - بَک دُر
Backward Compatibility سازگاری رو به عقب
Backspace بک اسپیس
Bitwise Operator عملگر بیتی
Bootstrap بوت استرپ
Brute-force attack حمله بروت فورس، حمله جستجوی فراگیر
Broken Link, Dead Link پیوند شکسته شده، پیوند مرده
Boolean Data Type نوع داده بولی
Bill Gates بیل گیتس
Byte بایت
Breakpoint نقطه وقفه
Backlink پیوند ورودی
Bug باگ
Buffer بافر
Blue Screen of Death - BSoD صفحه آبی مرگ
Boot بوت
Bits per second - bps بیت بر ثانیه
Botnet بات نت
Bookmark, Favorites بوکمارک
Bluetooth بلوتوث
Blu-ray بلوری
Blog وبلاگ
Blacklist لیست سیاه
Bitrate بیت ریت، نرخ انتقال
Bitmap بیت مپ
Bitcoin بیت کوین
Bit بیت
BIOS بایوس
Bing بینگ
Binary دودویی، باینری
Big Data داده های بزرگ، بیگ دیتا
BASIC بیسیک
Backup بک آپ، پشتیبان
Bandwidth پهنای باند