تک دیک

واژه نامه و مجله آموزشی کامپیوتر و فناوری

Scratch

دانلود پس زمینه اسکرچ – سری سیزدهم – تصاویر خیابان و جاده

در سیزدهمین سری از مجموعه پس زمینه های اسکرچ می‌توانید تعدادی تصویر زمینه خیابان و جاده را برای اسکرچ به رایگان دانلود کنید.

Read More

دانلود شکلک اسکرچ – سری بیستم – شکلک بمب و دینامیت

در بیستمین سری از مجموعه شکلک های اسکرچ می‌توانید شکلک های بمب و دینامیت را برای اسکرچ به رایگان دانلود کنید.

Read More

دانلود پس زمینه اسکرچ – سری دوازدهم – تصاویر بافت دار

در دوازدهمین سری از مجموعه پس زمینه های اسکرچ می‌توانید تعدادی تصویر زمینه بافت دار با رنگ های متنوع را برای اسکرچ به رایگان دانلود کنید.

Read More

دانلود شکلک اسکرچ – سری نوزدهم – شکلک مهره بازی

در نوزدهمین سری از مجموعه شکلک های اسکرچ می‌توانید شکلک های مهره بازی را برای اسکرچ به رایگان دانلود کنید.

Read More

دانلود پس زمینه اسکرچ – سری یازدهم – تصاویر زمینه ستاره ای

در یازدهمین سری از مجموعه پس زمینه های اسکرچ می‌توانید تعدادی تصویر زمینه ستاره ای با رنگ های متنوع را برای اسکرچ به رایگان دانلود کنید.

Read More

دانلود شکلک اسکرچ – سری هجدهم – شکلک تاس

در هجدهمین سری از مجموعه شکلک های اسکرچ می‌توانید شکلک های تاس را برای اسکرچ به رایگان دانلود کنید.

Read More

دانلود پس زمینه اسکرچ – سری دهم – تصاویر زمینه خال دار با رنگ های مختلف

در دهمین سری از مجموعه پس زمینه های اسکرچ می‌توانید تعدادی تصویر زمینه خال دار با رنگ های متنوع را برای اسکرچ به رایگان دانلود کنید.

Read More

پروژه برنده یا بازنده شدن در بازی اشیاء پنهان اسکرچ

در این قسمت از مجموعه آموزشی اسکرچ با نحوه اضافه کردن ویژگی برنده و بازنده شدن در بازی اشیاء پنهان اسکرچ آشنا می‌شوید.

Read More

دانلود شکلک اسکرچ – سری هفدهم – شکلک ماشین از بالا

در هفدهمین سری از مجموعه شکلک های اسکرچ می‌توانید شکلک اتومبیل و ماشین از بالا را برای اسکرچ به رایگان دانلود کنید.

Read More

دانلود شکلک اسکرچ – سری شانزدهم – شکلک عدد فارسی

در شانزدهمین سری از مجموعه شکلک های اسکرچ می‌توانید شکلک های عدد فارسی را برای درج اعداد فارسی در اسکرچ به رایگان دانلود کنید.

Read More