پروژه گفتگو میان دو شکلک در اسکرچ

در این قسمت از مجموعه آموزشی اسکرچ با نحوه ساخت پروژه گفتگو میان دو شکلک در اسکرچ آشنا می‌شوید.

بیشتر بخوانید

پروژه تکرار یک صدا به عنوان موسیقی متن در اسکرچ

در این قسمت از مجموعه آموزشی اسکرچ با نحوه ساخت پروژه تکرار یک صدا به عنوان موسیقی متن در اسکرچ آشنا می‌شوید.

بیشتر بخوانید

پروژه پخش صدای تصادفی یک ساز در اسکرچ

در این قسمت از مجموعه آموزشی اسکرچ با نحوه ساخت پروژه پخش صدای تصادفی یک ساز و تولید اعداد تصادفی در اسکرچ آشنا می‌شوید.

بیشتر بخوانید

پروژه نواختن آکورد با پخش همزمان چند نوت موسیقی در اسکرچ

در این قسمت از مجموعه آموزشی اسکرچ با نحوه ساخت پروژه نواختن آکورد با پخش همزمان چند نوت موسیقی آشنا می‌شوید.

بیشتر بخوانید

پروژه متحرک سازی طبل ها هنگام نواختن موسیقی در اسکرچ

در این قسمت از مجموعه آموزشی اسکرچ با نحوه ساخت پروژه متحرک سازی طبل ها هنگام نواختن موسیقی آشنا می‌شوید.

بیشتر بخوانید

پروژه نواختن ریتم موسیقی در اسکرچ

در این قسمت از مجموعه آموزشی اسکرچ با نحوه ساخت پروژه نواختن ریتم موسیقی آشنا می‌شوید.

بیشتر بخوانید

پروژه نواختن طبل در اسکرچ

در این قسمت از مجموعه آموزشی اسکرچ با نحوه ساخت پروژه نواختن طبل آشنا می‌شوید.

بیشتر بخوانید

پروژه نمایش پیام هنگام تغییر مرحله در بازی تعقیب ستاره اسکرچ

در این قسمت از مجموعه آموزشی اسکرچ به عنوان بخش ششم بازی تعقیب ستاره با نحوه نمایش پیام تغییر مرحله آشنا می‌شوید.

بیشتر بخوانید

پروژه تغییر مرحله یا رفتن به مرحله بعد در بازی تعقیب ستاره اسکرچ

در این قسمت از مجموعه آموزشی اسکرچ به عنوان بخش پنجم بازی تعقیب ستاره با نحوه تغییر مرحله بازی یا رفتن به مرحله بعد آشنا می‌شوید.

بیشتر بخوانید

پروژه اضافه کردن ویژگی امتیاز به بازی تعقیب ستاره در اسکرچ

در این قسمت از مجموعه آموزشی اسکرچ به عنوان بخش چهارم بازی تعقیب ستاره با نحوه اضافه کردن ویژگی امتیاز به بازی آشنا می‌شوید.

بیشتر بخوانید