تک دیک

واژه نامه و مجله آموزشی کامپیوتر و فناوری

واژه‌های آغاز شده با حرف A

واژه‌ی انگلیسیواژه‌ی معادل فارسی
Anchor text - Link label - Link text انکر تکست - برچسب لینک - متن لینک
Autocorrection تصحیح خودکار - اصلاح خودکار
Airplane mode - Flight mode حالت هواپیما - حالت پرواز
Autosave ذخیره سازی خودکار
Alt code آلت کد - کد دگرساز
Arrow Keys کلیدهای پیکانی
Authorization صدور مجوز - اعطای مجوز
Archive File فایل آرشیو
Alt Key کلید آلت
Ad blocking مسدودسازی آگهی
Arithmetic Logic Unit - ALU واحد محاسبه و منطق
Autofill پرکردن خودکار
Activity Tracker ردیاب فعالیت، فعالیت سنج
Autocomplete تکمیل خودکار
Application Programming Interface - API واسط برنامه نویسی کاربردی
ASL (Age - S e x - Location) اصل
Abandonware رها افزار
All in One PC کامپیوتر شخصی مجتمع
Augmented Assignment انتساب افزوده
Access Modifier تغییر دهنده دسترسی
Assignment انتساب
Associative array آرایه انجمنی
Adware آگهی افزار، تبلیغ افزار
Augmented Reality - AR واقعیت افزوده
Artificial Intelligence - AI هوش مصنوعی
Asynchronous JavaScript And XML - Ajax ایجکس
Assembly Language زبان اسمبلی
Array آرایه
Alexa Internet Inc - Alexa Ranking الکسا اینترنت - رتبه الکسا
Apple شرکت اپل
Avatar آواتار
Antivirus آنتی ویروس
Android اندروید
ASP.NET اِی اس پی دات نت
Algorithm الگوریتم
Application Software اپلیکیشن - نرم افزار کاربردی
Address bar نوار آدرس
Add-on, Plug-in افزونه، پلاگین