تک دیک

واژه نامه و مجله آموزشی کامپیوتر و فناوری

CSS

تعیین حاشیه المان ها در CSS – ویژگی margin

در این قسمت از مجموعه آموزشی CSS با نحوه تعیین حاشیه پیرامون المان‌ها توسط ویژگی margin آشنا می‌شوید.

Read More

خط مرزی در CSS – ویژگی border

در این قسمت از مجموعه آموزشی CSS با نحوه تعیین جزئیات خط مرزی توسط ویژگی border آشنا می‌شوید.

Read More

تعیین رنگ خط مرزی در CSS – ویژگی border-color

در این قسمت از مجموعه آموزشی CSS با نحوه تعیین رنگ خط مرزی و ویژگی border-color آشنا می‌شوید.

Read More

تعیین پهنا یا ضخامت خط مرزی در CSS – ویژگی border-width

در این قسمت از مجموعه آموزشی CSS با نحوه تعیین پهنا یا ضخامت خط مرزی و ویژگی border-width آشنا می‌شوید.

Read More

تعیین استایل خطوط مرزی در CSS – ویژگی border-style

در این قسمت از مجموعه آموزشی CSS با ویژگی border-style و نحوه تعیین استایل خطوط مرزی المان‌ها آشنا می‌شوید.

Read More

تعیین حداقل ارتفاع المان در CSS – ویژگی min-height

در این قسمت از مجموعه آموزشی CSS با ویژگی min-height و نحوه تعیین حداقل ارتفاع المان آشنا می‌شوید.

Read More

تعیین حداقل پهنای المان در CSS – ویژگی min-width

در این قسمت از مجموعه آموزشی CSS با ویژگی min-width و نحوه تعیین حداقل پهنا یا عرض المان آشنا می‌شوید.

Read More

تعیین ارتفاع المان در CSS – ویژگی height

در این قسمت از مجموعه آموزشی CSS با نحوه تعیین ارتفاع المان و ویژگی height آشنا می‌شوید.

Read More

تعیین پهنای المان در CSS – ویژگی width

در این قسمت از مجموعه آموزشی CSS با نحوه تعیین پهنای المان و ویژگی width آشنا می‌شوید.

Read More

اضافه کردن سایه به متن در CSS – ویژگی text-shadow

در این قسمت از مجموعه آموزشی CSS با نحوه اضافه کردن سایه به متن و جزئیات ویژگی text-shadow در CSS آشنا می‌شوید.

Read More