تک دیک

واژه نامه و مجله آموزشی کامپیوتر و فناوری

واژه‌های آغاز شده با حرف K

واژه‌ی انگلیسیواژه‌ی معادل فارسی
Keyboard computer کامپیوتر صفحه کلیدی - رایانه صفحه کلیدی
Keyboard shortcut - Shortcut key میانبر صفحه کلید - کلید میانبر
Kebab Case کباب کیس - نگارش کبابی
Keyboard صفحه کلید، کیبورد
Killer app اپلیکیشن کشنده - اپلیکیشن قاتل
Keylogger کی لاگر