واژه‌های آغاز شده با حرف K

واژه‌ی انگلیسیواژه‌ی معادل فارسی
Kebab Case کباب کیس - نگارش کبابی
Keyboard صفحه کلید، کیبورد
Killer app اپلیکیشن کشنده - اپلیکیشن قاتل
Keylogger کی لاگر