تک دیک

واژه نامه و مجله آموزشی کامپیوتر و فناوری

Microsoft Word

درج نماد و علامت های خاص در مایکروسافت ورد

در این قسمت از مجموعه آموزشی مایکروسافت ورد با نحوه درج نمادها و علامت‌های خاص در ورد آشنا می‌شوید.

Read More

درج آیکن در سند مایکروسافت ورد

در این قسمت از مجموعه آموزشی مایکروسافت ورد با نحوه درج آیکن ها داخل سند آشنا می‌شوید.

Read More

ذخیره فرمول برای استفاده مجدد در مایکروسافت ورد

در این قسمت از مجموعه آموزشی مایکروسافت ورد با نحوه ذخیره فرمول‌های ریاضی برای استفاده مجدد از آن‌ها آشنا می‌شوید.

Read More

نمایش فرمول در مایکروسافت ورد به صورت اینلاین و خط مجزا

در این قسمت از مجموعه آموزشی مایکروسافت ورد با نحوه تغییر نمایش فرمول ها به صورت اینلاین و همچنین نحوه نمایش فرمول در خط جداگانه آشنا می‌شوید.

Read More

تبدیل فرمول ها به فرم خطی در مایکروسافت ورد

در این قسمت از مجموعه آموزشی مایکروسافت ورد با نحوه تبدیل فرمول ها به فرم خطی و بازگردانی آن‌ها به فرم عادی یا حرفه ای آشنا می‌شوید.

Read More

درج فرمول های آماده در مایکروسافت ورد

در این قسمت از مجموعه آموزش مایکروسافت ورد با نحوه درج فرمول ها و رابطه های آماده آشنا می‌شوید.

Read More

تایپ فرمول و رابطه های ریاضی در مایکروسافت ورد

در این قسمت از مجموعه آموزشی مایکروسافت ورد با نحوه تایپ فرمول ها و رابطه های ریاضی در مایکروسافت ورد آشنا می‌شوید.

Read More

ایجاد شکست ستون در مایکروسافت ورد

در این قسمت از مجموعه آموزشی مایکروسافت ورد با نحوه ایجاد شکست ستون و انتقال باقی مانده متن به ستون بعدی آشنا می‌شوید.

Read More

تنظیمات نمایش چندستونی متن در پنجره Columns مایکروسافت ورد

در این قسمت از مجموعه آموزشی مایکروسافت ورد با جزئیات پنجره Columns آشنا می‌شوید.

Read More

تغییر اندازه ستون ها در متن های چند ستونی در مایکروسافت ورد

در این قسمت از مجموعه آموزشی مایکروسافت ورد با نحوه تغییر اندازه ستون‌های متن آشنا می‌شوید.

Read More