واژه‌های آغاز شده با حرف Y

واژه‌ی انگلیسیواژه‌ی معادل فارسی
Year 2000 Problem - Y2k Problem مشکل سال 2000