واژه‌های آغاز شده با حرف C

واژه‌ی انگلیسیواژه‌ی معادل فارسی
Search engine cache کش موتور جستجو
Click کلیک
Color picker انتخاب کننده رنگ - کالر پیکر
Configuration File فایل پیکربندی
Concatenation الحاق
Cross-Platform Software نرم افزار کراس پلتفرم یا چند پلتفرمی
Computing Platform پلتفرم رایانشی
Comment کامنت
Control Key - Ctrl Key کلید کنترل
Client-Side سمت کلاینت
Content Delivery Network - CDN شبکه تحویل محتوا
Computer Worm کرم رایانه ای
Client کلاینت
Create, Read, Update and Delete - CRUD ایجاد، خواندن، بروزرسانی و حذف - کرود
Color Depth عمق رنگ
Cursor Key کلید مکان نما
Constant ثابت
Crash کرش، از کار افتادن
Cortana کورتانا
Crop کراپ، برش
Carbon Copy - Cc, Bcc کاربن کپی
Case Sensitivity حساسیت به بزرگی و کوچکی حروف
Code کد
Character کاراکتر
Command-line interface, CLI واسط خط فرمان
CyanogenMod سیانوژن مد
Computer-aided design - CAD طراحی با کمک رایانه
Click Fraud کلاه برداری کلیکی
Conditional Statement دستور شرطی
Click-through rate - CTR نرخ کلیک
Constructor سازنده
Cyberspace فضای مجازی، فضای سایبر
Context Menu, Pop-up Menu منوی زمینه یا پاپ آپ
Crippleware ناتوان افزار
Clipboard Manager مدیریت کلیپ بورد
Class کلاس
Computer Virus ویروس رایانه ای
Compiler کامپایلر
Cursor مکان نما - کرسر
Cascading Style Sheet - CSS شیوه‌نامه‌ آبشاری، سی اس اس
Cookie کوکی
Central Processing Unit, Processor, CPU واحد پردازش مرکزی، پردازنده، سی پی یو
Control Panel کنترل پنل
CMYK Color Model مدل رنگی سی ام وای کی
Content Management System - CMS سیستم مدیریت محتوا
Cloud Computing رایانش ابری
Cut, Copy and Paste بریدن (کات)، رونوشت برداری (کپی) و الصاق (پیست)
Clipboard کلیپ بورد
Compact Disk - CD سی دی، لوح فشرده
CAPTCHA کپچا
Caps lock کپس لاک
Cache حافظه نهان، کش
Camel Case کمل کیس - نگارش شتری
C# Programming Language زبان برنامه نویسی سی شارپ
C++ Programming Language سی پلاس پلاس
C Programming Language زبان برنامه نویسی سی