تک دیک

واژه نامه و مجله آموزشی کامپیوتر و فناوری

واژه‌های آغاز شده با حرف C

واژه‌ی انگلیسیواژه‌ی معادل فارسی
Caret navigation ناوبری نشانگر
Careware - Charityware - Helpware - Goodware مراقبت افزار - خیریه افزار - کمک افزار - خوب افزار
Search engine cache کش موتور جستجو
Click کلیک
Color picker انتخاب کننده رنگ - کالر پیکر
Configuration File فایل پیکربندی
Concatenation الحاق
Cross-Platform Software نرم افزار کراس پلتفرم یا چند پلتفرمی
Computing Platform پلتفرم رایانشی
Comment کامنت
Control Key - Ctrl Key کلید کنترل
Client-Side سمت کلاینت
Content Delivery Network - CDN شبکه تحویل محتوا
Computer Worm کرم رایانه ای
Client کلاینت
Create, Read, Update and Delete - CRUD ایجاد، خواندن، بروزرسانی و حذف - کرود
Color Depth عمق رنگ
Cursor Key کلید مکان نما
Constant ثابت
Crash کرش، از کار افتادن
Cortana کورتانا
Crop کراپ، برش
Carbon Copy - Cc, Bcc کاربن کپی
Case Sensitivity حساسیت به بزرگی و کوچکی حروف
Code کد
Character کاراکتر
Command-line interface, CLI واسط خط فرمان
CyanogenMod سیانوژن مد
Computer-aided design - CAD طراحی با کمک رایانه
Click Fraud کلاه برداری کلیکی
Conditional Statement دستور شرطی
Click-through rate - CTR نرخ کلیک
Constructor سازنده
Cyberspace فضای مجازی، فضای سایبر
Context Menu, Pop-up Menu منوی زمینه یا پاپ آپ
Crippleware ناتوان افزار
Clipboard Manager مدیریت کلیپ بورد
Class کلاس
Computer Virus ویروس رایانه ای
Compiler کامپایلر
Cursor مکان نما - کرسر
Cascading Style Sheet - CSS شیوه‌نامه‌ آبشاری - سی اس اس
Cookie کوکی
Central Processing Unit, Processor, CPU واحد پردازش مرکزی، پردازنده، سی پی یو
Control Panel کنترل پنل
CMYK Color Model مدل رنگی سی ام وای کی
Content Management System - CMS سیستم مدیریت محتوا
Cloud Computing رایانش ابری
Cut, Copy and Paste بریدن (کات)، رونوشت برداری (کپی) و الصاق (پیست)
Clipboard کلیپ بورد
Compact Disk - CD سی دی، لوح فشرده
CAPTCHA کپچا
Caps lock کپس لاک
Cache حافظه نهان، کش
Camel Case کمل کیس - نگارش شتری
C# Programming Language زبان برنامه نویسی سی شارپ
C++ Programming Language سی پلاس پلاس
C Programming Language زبان برنامه نویسی سی