تک دیک

واژه نامه و مجله آموزشی کامپیوتر و فناوری

واژه‌های آغاز شده با حرف U

واژه‌ی انگلیسیواژه‌ی معادل فارسی
Undeletion - Undelete آندیلیشن - آندیلیت کردن - بازگردانی فایل حذف شده
Unique identifier - UID شناسه منحصربفرد - مشخصه منحصربفرد
Ultrabook اولترابوک
Utility Software نرم افزار سودمند - یوتیلیتی
Undo and Redo آندو و ریدو - بازگردانی و بازانجام
Uptime آپتایم
User Experience - UX تجربه کاربری
USB On-The-Go, USB OTG یو اس بی او تی جی
Unstructured Supplementary Service Data - USSD یو اس اس دی
Uninstallation وارونصب، لغو نصب
Universal Serial Bus - USB یو اس بی، همه گذر
Uniform Resource Identifier - URI شناسه یکنواخت منبع
Upload آپلود، بارگذاری
URL Shortening کوتاه سازی نشانی وب
User friendly کاربرپسند
User کاربر
URL Redirection ریدایرکت کردن نشانی وب
Uniform Resource Locator - URL نشانی وب