تک دیک

واژه نامه و مجله آموزشی کامپیوتر و فناوری

color depth

عمق رنگ Color Depth

عمق رنگ یا Color Depth چیست؟ عمق رنگ (Color Depth) عبارتست از تعداد بیت‌هایی که برای مشخص نمودن رنگ (یا

Read More

پیکسل Pixel

پیکسل یا Pixel چیست؟ پیکسل (Pixel) به کوچکترین واحد تشکیل‌دهنده‌ی یک تصویر دیجیتال و هم‌چنین کوچکترین المان تصویری در یک

Read More