تک دیک

واژه نامه و مجله آموزشی کامپیوتر و فناوری

پانوشت

حرکت بین پاورقی و پی نوشت ها و حذف آن ها در مایکروسافت ورد

در این قسمت از مجموعه آموزشی مایکروسافت ورد با نحوه حرکت بین پاورقی ها و پی نوشت های سند و حذف آن‌ها آشنا می‌شوید.

Read More

تبدیل پاورقی به پی نوشت و برعکس در مایکروسافت ورد

در این قسمت از مجموعه آموزشی مایکروسافت ورد با نحوه تبدیل پاورقی ها و پی نوشت ها به یکدیگر آشنا می‌شوید.

Read More

تغییر فرمت اعداد پاورقی و پی نوشت در مایکروسافت ورد

در این قسمت از مجموعه آموزشی مایکروسافت ورد با نحوه تغییر فرمت نشانه ها یا اعداد پاورقی و پی نوشت آشنا می‌شوید.

Read More

درج پاورقی و پی نوشت در مایکروسافت ورد

در این قسمت از مجموعه آموزشی مایکروسافت ورد با نحوه درج پاورقی و پی نوشت در اسناد ورد آشنا می‌شوید.

Read More