تک دیک

واژه نامه و مجله آموزشی کامپیوتر و فناوری

رابطه ریاضی

ذخیره فرمول برای استفاده مجدد در مایکروسافت ورد

در این قسمت از مجموعه آموزشی مایکروسافت ورد با نحوه ذخیره فرمول‌های ریاضی برای استفاده مجدد از آن‌ها آشنا می‌شوید.

Read More

نمایش فرمول در مایکروسافت ورد به صورت اینلاین و خط مجزا

در این قسمت از مجموعه آموزشی مایکروسافت ورد با نحوه تغییر نمایش فرمول ها به صورت اینلاین و همچنین نحوه نمایش فرمول در خط جداگانه آشنا می‌شوید.

Read More

تبدیل فرمول ها به فرم خطی در مایکروسافت ورد

در این قسمت از مجموعه آموزشی مایکروسافت ورد با نحوه تبدیل فرمول ها به فرم خطی و بازگردانی آن‌ها به فرم عادی یا حرفه ای آشنا می‌شوید.

Read More

درج فرمول های آماده در مایکروسافت ورد

در این قسمت از مجموعه آموزش مایکروسافت ورد با نحوه درج فرمول ها و رابطه های آماده آشنا می‌شوید.

Read More

تایپ فرمول و رابطه های ریاضی در مایکروسافت ورد

در این قسمت از مجموعه آموزشی مایکروسافت ورد با نحوه تایپ فرمول ها و رابطه های ریاضی در مایکروسافت ورد آشنا می‌شوید.

Read More