تک دیک

واژه نامه و مجله آموزشی کامپیوتر و فناوری

caps lock

کلید قفل Lock key

کلید قفل یا Lock key به کدام کلیدها در صفحه کلید گفته می‌شود؟ کلید قفل (Lock key) به گونه‌ای از

Read More