تک دیک

واژه نامه و مجله آموزشی کامپیوتر و فناوری

bitmap

گرافیک برداری Vector Graphics

گرافیک برداری یا Vector Graphics چیست؟ گرافیک برداری (Vector Graphics) از خواص ریاضی نقاط، خطوط، منحنی‌ها، چندضلعی‌ها و … به

Read More