تک دیک

واژه نامه و مجله آموزشی کامپیوتر و فناوری

چند ستونی

ایجاد شکست ستون در مایکروسافت ورد

در این قسمت از مجموعه آموزشی مایکروسافت ورد با نحوه ایجاد شکست ستون و انتقال باقی مانده متن به ستون بعدی آشنا می‌شوید.

Read More

تنظیمات نمایش چندستونی متن در پنجره Columns مایکروسافت ورد

در این قسمت از مجموعه آموزشی مایکروسافت ورد با جزئیات پنجره Columns آشنا می‌شوید.

Read More

تغییر اندازه ستون ها در متن های چند ستونی در مایکروسافت ورد

در این قسمت از مجموعه آموزشی مایکروسافت ورد با نحوه تغییر اندازه ستون‌های متن آشنا می‌شوید.

Read More

نمایش متن در قالب چند ستون در مایکروسافت ورد

در این قسمت از مجموعه آموزشی مایکروسافت ورد با نحوه نمایش متن به صورت چند ستونی آشنا می‌شوید.

Read More