تک دیک

واژه نامه و مجله آموزشی کامپیوتر و فناوری

فوت نت

تبدیل پاورقی به پی نوشت و برعکس در مایکروسافت ورد

در این قسمت از مجموعه آموزشی مایکروسافت ورد با نحوه تبدیل پاورقی ها و پی نوشت ها به یکدیگر آشنا می‌شوید.

Read More

تغییر فرمت اعداد پاورقی و پی نوشت در مایکروسافت ورد

در این قسمت از مجموعه آموزشی مایکروسافت ورد با نحوه تغییر فرمت نشانه ها یا اعداد پاورقی و پی نوشت آشنا می‌شوید.

Read More

درج پاورقی و پی نوشت در مایکروسافت ورد

در این قسمت از مجموعه آموزشی مایکروسافت ورد با نحوه درج پاورقی و پی نوشت در اسناد ورد آشنا می‌شوید.

Read More