تک دیک

واژه نامه و مجله آموزشی کامپیوتر و فناوری

فاصله خطوط

تغییر فاصله بین خطوط در مایکروسافت ورد

در این قسمت از مجموعه آموزشی مایکروسافت ورد با نحوه تغییر فاصله بین خطوط آشنا می‌شوید.

Read More

تغییر فاصله بین پاراگراف ها در مایکروسافت ورد

در این قسمت از مجموعه آموزشی مایکروسافت ورد با نحوه تغییر فاصله بین پاراگراف ها آشنا می‌شوید.

Read More