تک دیک

واژه نامه و مجله آموزشی کامپیوتر و فناوری

جهت متن

تغییر فرمت و جهت متن داخل شکل در مایکروسافت ورد

در این قسمت از مجموعه آموزشی مایکروسافت ورد با نحوه تغییر فرمت و جهت متن داخل شکل آشنا می‌شوید.

Read More