تک دیک

واژه نامه و مجله آموزشی کامپیوتر و فناوری

سی‌اس‌اس

پدینگ المان ها در CSS – ویژگی padding

در این قسمت از مجموعه آموزشی CSS با نحوه تعیین پدینگ المان و ویژگی padding آشنا می‌شوید.

Read More

تعیین کدورت و شفافیت المان ها در CSS – ویژگی opacity

در این قسمت از مجموعه آموزشی CSS با نحوه تعیین میزان کدورت (و شفافیت) المان و ویژگی opacity آشنا می‌شوید.

Read More

مدیریت فاصله سفید در CSS – ویژگی white-space

در این قسمت از مجموعه آموزشی CSS با نحوه مدیریت فاصله ها و ویژگی white-space آشنا می‌شوید.

Read More

تعیین حاشیه المان ها در CSS – ویژگی margin

در این قسمت از مجموعه آموزشی CSS با نحوه تعیین حاشیه پیرامون المان‌ها توسط ویژگی margin آشنا می‌شوید.

Read More

خط مرزی در CSS – ویژگی border

در این قسمت از مجموعه آموزشی CSS با نحوه تعیین جزئیات خط مرزی توسط ویژگی border آشنا می‌شوید.

Read More

تعیین رنگ خط مرزی در CSS – ویژگی border-color

در این قسمت از مجموعه آموزشی CSS با نحوه تعیین رنگ خط مرزی و ویژگی border-color آشنا می‌شوید.

Read More

تعیین پهنا یا ضخامت خط مرزی در CSS – ویژگی border-width

در این قسمت از مجموعه آموزشی CSS با نحوه تعیین پهنا یا ضخامت خط مرزی و ویژگی border-width آشنا می‌شوید.

Read More

تعیین استایل خطوط مرزی در CSS – ویژگی border-style

در این قسمت از مجموعه آموزشی CSS با ویژگی border-style و نحوه تعیین استایل خطوط مرزی المان‌ها آشنا می‌شوید.

Read More

تعیین حداقل ارتفاع المان در CSS – ویژگی min-height

در این قسمت از مجموعه آموزشی CSS با ویژگی min-height و نحوه تعیین حداقل ارتفاع المان آشنا می‌شوید.

Read More