تک دیک

واژه نامه و مجله آموزشی کامپیوتر و فناوری

website defacement

تغییر ظاهر وبسایت Website defacement

تغییر ظاهر وبسایت یا Website defacement چیست؟ Website defacement (تغییر ظاهر وبسایت) یا به اختصار Defacement به نوعی از حملات

Read More