تک دیک

واژه نامه و مجله آموزشی کامپیوتر و فناوری

volatile

حافظه فرار و حافظه غیرفرار Volatile memory and Non-Volatile memory

حافظه فرار (Volatile) و غیرفرار (Non-Volatile) چیست؟ حافظه فرار (Volatile memory) به نوعی از حافظه‌های رایانه‌ای گفته می‌شود که برای

Read More

حافظه با دسترسی تصادفی (رم) Random Access Memory – RAM

حافظه با دسترسی تصادفی یا Random-Access Memory – RAM چیست؟ حافظه با دسترسی تصادفی (Random-Access Memory) یا به اختصار RAM

Read More