تک دیک

واژه نامه و مجله آموزشی کامپیوتر و فناوری

URL Shortening

کوتاه سازی نشانی وب URL Shortening

کوتاه سازی نشانی وب یا URL Shortening چیست؟ کوتاه سازی نشانی وب (URL Shortening)، روشی است که طی آن یک

Read More