تک دیک

واژه نامه و مجله آموزشی کامپیوتر و فناوری

Unique identifier

شناسه منحصربفرد Unique identifier

شناسه منحصربفرد یا Unique identifier چیست؟ شناسه منحصربفرد یا مشخصه منحصربفرد (Unique identifier به اختصار UID) به شناسه ای گفته

Read More