تک دیک

واژه نامه و مجله آموزشی کامپیوتر و فناوری

status line

نوار وضعیت Status bar

نوار وضعیت یا Status bar چیست؟ نوار وضعیت (Status bar) یکی از انواع ویجت ها یا المان های کنترل گرافیکی

Read More