تک دیک

واژه نامه و مجله آموزشی کامپیوتر و فناوری

Starred messages

آشنایی با پیام های ستاره دار (یا Starred messages) در واتساپ

در این مقاله با نحوه ستاره دار کردن پیام های مهم و مشاهده فهرست این پیام ها در واتساپ آشنا می‌شوید.

Read More