تک دیک

واژه نامه و مجله آموزشی کامپیوتر و فناوری

Programmable Read-Only Memory

حافظه فقط خواندنی قابل برنامه ریزی Programmable Read-Only Memory – PROM

حافظه فقط خواندنی قابل برنامه ریزی یا Programmable Read-Only Memory – PROM چیست؟ حافظه فقط خواندنی قابل برنامه ریزی (PROM)

Read More