تک دیک

واژه نامه و مجله آموزشی کامپیوتر و فناوری

Pascal Case

کمل کیس Camel Case

کمل کیس Camel Case چیست؟ کمل کیس (Camel Case یا camelCase) به گونه‌ای از نگارش عبارات مرکب اشاره می‌کند که

Read More