تک دیک

واژه نامه و مجله آموزشی کامپیوتر و فناوری

Page Up Key

کلید Page Up

کلید Page Up چیست؟ کلید Page Up یا پیج آپ، یکی از کلیدهای موجود در صفحه کلیدهای مرسوم رایانه ای

Read More