تک دیک

واژه نامه و مجله آموزشی کامپیوتر و فناوری

mini blu-ray disk