تک دیک

واژه نامه و مجله آموزشی کامپیوتر و فناوری

Menu Key

کلید منو Menu Key

کلید منو یا Menu Key چیست؟ کلید منو (Menu Key) یکی از کلیدهای موجود در صفحه کلیدهای مرسوم رایانه ای

Read More