زبان خاص دامنه Domain-Specific Language – DSL

زبان خاص دامنه یا Domain-Specific Language چیست؟ زبان خاص دامنه (Domain-Specific Language به اختصار DSL) یا زبان خاص منظوره به

بیشتر بخوانید