تک دیک

واژه نامه و مجله آموزشی کامپیوتر و فناوری

hibernate

هایبرنیشن Hibernation

هایبرنیشن یا Hibernation چیست؟ هایبرنیشن (Hibernation) در رایانه به حالتی گفته می‌شود که در آن ضمن حفظ وضعیت، رایانه در

Read More