تک دیک

واژه نامه و مجله آموزشی کامپیوتر و فناوری

Hard key

کلید نرم Soft key

کلید نرم یا Soft key چیست؟ کلید نرم (Soft key) به کلیدهایی گفته می‌شود که برای انجام اعمال مختلف قابل

Read More