تک دیک

واژه نامه و مجله آموزشی کامپیوتر و فناوری

Focused

فوکس Focus

فوکس یا Focus چیست؟ فوکس (Focus) در رایانه مفهومی است که مشخص می‌کند کدام جز یا المان در یک واسط

Read More