تک دیک

واژه نامه و مجله آموزشی کامپیوتر و فناوری

File type

مرتبط سازی فایل File association

مرتبط سازی فایل یا File association چیست؟ مرتبط سازی فایل (File association) به فرایند مرتبط کردن یک فایل با یک

Read More