تک دیک

واژه نامه و مجله آموزشی کامپیوتر و فناوری

Eye Dropper

قطره چکان Eyedropper

منظور از قطره چکان یا Eyedropper در حوزه کامپیوتر چیست؟ قطره چکان (Eyedropper یا Eye Dropper) در حوزه کامپیوتر عنوان

Read More