تک دیک

واژه نامه و مجله آموزشی کامپیوتر و فناوری

drag

حرکات ابزارهای اشاره گر Pointing Device Gestures

حرکات ابزارهای اشاره گر یا Pointing Device Gestures چیست؟ حرکات ابزارهای اشاره گر (Pointing Device Gesture یا به طور خلاصه

Read More

کشیدن و رها کردن Drag and drop

کشیدن و رها کردن یا Drag and drop چیست؟ کشیدن و رها کردن یا درگ و دراپ (Drag and drop)

Read More