تک دیک

واژه نامه و مجله آموزشی کامپیوتر و فناوری

کادر

اضافه کردن کادر به صفحات سند در مایکروسافت ورد

در این قسمت از مجموعه آموزشی مایکروسافت ورد با نحوه اضافه کردن کادر پیرامون صفحات آشنا می‌شوید.

Read More

افزودن کادر یا border پیرامون تصویر در مایکروسافت ورد

در این قسمت از مجموعه آموزشی مایکروسافت ورد با نحوه اضافه کردن کادر به تصویر و همچنین تعیین رنگ، میزان ضخامت و سبک خطوط آن آشنا می‌شوید.

Read More