تک دیک

واژه نامه و مجله آموزشی کامپیوتر و فناوری

مرتبط سازی فایل

مرتبط سازی فایل File association

مرتبط سازی فایل یا File association چیست؟ مرتبط سازی فایل (File association) به فرایند مرتبط کردن یک فایل با یک

Read More