تک دیک

واژه نامه و مجله آموزشی کامپیوتر و فناوری

فونت سریف

سریف و سنزسریف Serif و Sans-serif

سریف (Serif) و سنزسریف (Sans-serif) چیست؟ سریف (Serif) در واقع به خطوط کوچک یا زائده‌هایی گفته می‌شود که در نقاط

Read More