تک دیک

واژه نامه و مجله آموزشی کامپیوتر و فناوری

فرق بین Apply و OK