تک دیک

واژه نامه و مجله آموزشی کامپیوتر و فناوری

صفحه ویکی

ویکی Wiki

ویکی یا Wiki چیست؟ ویکی (Wiki) به گونه‌ای از وبسایت‌ها گفته می‌شود که به کاربران خود اجازه می‌دهند محتوا، ساختار

Read More