تک دیک

واژه نامه و مجله آموزشی کامپیوتر و فناوری

زبان

زبان خاص دامنه Domain-Specific Language – DSL

زبان خاص دامنه یا Domain-Specific Language چیست؟ زبان خاص دامنه (Domain-Specific Language به اختصار DSL) یا زبان خاص منظوره به

Read More

زبان همه منظوره General-Purpose Language – GPL

زبان همه منظوره یا General-purpose language چیست؟ زبان همه منظوره (General-purpose language به اختصار GPL) یا زبان با اهداف عمومی

Read More