تک دیک

واژه نامه و مجله آموزشی کامپیوتر و فناوری

رسانه قابل جداسازی

رسانه جداشدنی Removable Media

رسانه جداشدنی یا Removable Media چیست؟ رسانه جداشدنی (Removable Media) یا رسانه قابل جداسازی به حافظه‌هایی گفته می‌شود که ذاتا

Read More