تک دیک

واژه نامه و مجله آموزشی کامپیوتر و فناوری

خط خوردگی

خط خورده Strikethrough

خط خورده یا Strikethrough چیست؟ خط خورده (استرایکترو یا Strikethrough) به نمایش کلمات با یک خط افقی در وسط آن

Read More