تک دیک

واژه نامه و مجله آموزشی کامپیوتر و فناوری

جستجو و جایگزینی

جایگزینی Replace

جایگزینی یا Replace چیست؟ جایگزینی (Replace) عنوان قابلیتی است که امکان جستجوی عبارت و جایگزین کردن آن با عبارتی دیگر

Read More