تک دیک

واژه نامه و مجله آموزشی کامپیوتر و فناوری

تنظیمات کارخانه

فکتوری ریست یا بازگردانی به تنظیمات کارخانه Factory reset

فکتوری ریست Factory reset یا بازگشت به تنظیمات کارخانه چیست؟ فکتوری ریست (Factory reset) یا بازگشت به تنظیمات کارخانه نوعی

Read More